[:ru]Мультимедийный он-лайн курс по доступу к информации http://info-dostup.kz предлагает

всем заинтересованным лицам узнать о возможностях применения закона «О доступе к информации».

Проект нацелен на формирование культуры предоставления и  получения информации,

понимания прав и обязанностей обладателей и пользователей информации.

Курс создан Международным центром журналистики MediaNet при поддержке посольства Королевства Нидерландов в рамках проекта «Доступ информации в Казахстане».

Особенность курса в том, что он предлагает нелинейный подход в получении знаний по вопросам доступа к информации. Курс состоит из 10 занятий, которые можно проходить в любом порядке в зависимости от предпочтений и начального уровня знаний по проблеме доступа к информации. Каждое занятие сопровождается практическими и тестовыми заданиями.

Курс рассчитан на широкую аудиторию – государственные органы, неправительственные организации, инициативные группы, коммерческие структуры, СМИ, отдельные физические лица.

В процессе изучения курса вы узнаете:

·         Какую информацию вы можете получить. Категории доступной и ограниченной в доступе информации

·         Кто может запрашивать и получать информацию.

·         Кто обязан раскрывать и предоставлять информацию.

·         Способы распространения и получения информации

·         Что делать, если право на доступ к информации нарушено или ограничено.

·         Способы и действия по обжалованию неправомерных действий должностных лиц

·         Как использовать закон «О доступе к информации» журналистам

В разделе «Приложения» онлайн курса вы найдете готовые шаблоны запросов информации для различных целевых групп; алгоритм действия при обращении в суд; типовые обращения в суд и прокуратуру в случае нарушения ваших прав в предоставлении информации и другие практически полезные документы.

[:en]

The multimedia online course on access to information http://info-dostup.kz suggests all interested people learning

about the opportunities to apply the law «About Access to Information».

The project is aimed at culture development of granting and obtaining information,

understanding the rights and duties of owners and users of information.

 

The course is created by International Center for Journalism MediaNet with assistance of the Embassy

of the Kingdom of the Netherlands within the «Access to Information in Kazakhstan» project.

The main feature of the course is that it offers nonlinear approach to receive knowledge concerning access to information.

The course consists of 10 lessons which you can have in any order depending on preferences and the initial level of knowledge

about access to information. Each lesson is followed by practical and test tasks.

The course is designed for wide audience – public authorities, non-governmental organizations, initiative groups,

commercial structures, media, and individuals.

During the course you will learn:

• what information you can obtain, the categories of available and limited in access information;

• who can request and obtain information;

• who is obliged to open and provide information;

• the ways of distribution and obtaining information;

• what to do if the right for access to information is violated or limited;

• the ways and actions according to the appeal of illegal actions of officials;

• how to use the law «About Access to Information» to journalists.

In the «Appendices» section of the online course you can find ready templates for information requests

for various target groups; an action algorithm if production before court; standard references to the court

and prosecutor’s office in case of violation of your rights in providing information and other practically useful documents.

_________________________________________________________________

For information contact:

International Center for Journalism MediaNet

050040, Almaty, 15 B Timiryazev St., office 11

Phone: +7 / 727/292 20 46

E-mail: medianet.smm@gmail.com

www.medianet.kz

[:kk]

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңын қолдануды үйренгісі келетін азаматтар үшін info-dostup.kz мультимедиалық онлайн курсы іске қосылды.

Жоба – ақпарат иеленушілер мен қолданушылардың құқықтары және міндеттерін түсіндіру,

ақпарат беру мен ақпарат алу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Курсты MediaNet Халықаралық журналистика орталығы Нидерланды Корольдігі елшілігінің қолдауымен

«Қазақстандағы ақпаратқа қол жеткізу» жобасы аясында  дайындады.

Курстың ерекшелігі – ақпаратқа қол жеткізу сауалдары бойынша дәстүрлі емес білім алуға негізделген.

Бағдарламада 10 сабақ бар және оларды ақпаратқа қол жеткізу мәселелеріне қатысты біліміңіз бен

талғамыңызыға қарай кез-келген ретпен өтсеңіз болады. Әр сабақта тәжірибелік және тест тапсырмалары бар.

Курс барлық аудиторияға, мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне, үкіметтік емес ұйым өкілдеріне,

азаматтық бастамашы топ өкілдеріне, коммерциялық құрылымдарға, БАҚ және жеке тұлғаларға арналған.

Білім алу барысында сіздер төмендегі  мәліметтермен таныса аласыздар:

  • Сіз қандай ақпартты ала аласыз? Шектелген және шектелмеген ақпараттардың  санаттары.
  • Ақпаратты кім сұрай алады және ала алады?
  • Ақпаратты беруге кім міндетті?
  • Ақпаратты тарату және алу тәсілдері
  • «Ақпаратқа қол жеткізу» туралы заң бұзылған немесе шектелген жағдайда не істейміз?
  • Құзырлы азаматтардың заңға қайшы әрекеттеріне шағым айту және оның тәсілдері
  • «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заңды қалай пайдаланымыз?

Сіздер Курстың «Қосымша» бөлімінен әр түрлі топтарға сұрау салудың дайын үлгілерін,

сотқа шағамдану алгоритімін, сот және прокуратура органдарына арналған құқыңыз бұзылғандығы туралы

арыз-шағымдардың типтік үлгілерін және тағы да басқа пайдалы құжаттарды таба аласыздар.

________________________________________________________________________

Қосымша ақпарат үшін:

MediaNet халықаралық журналистика орталығы
050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі 15 Б, 11-кеңсе
Телефон: +7 /727/ 292 20 46

E-mail: medianet.smm@gmail.com
www.medianet.kz

[:]