[:kk]MediaNet xалықарқалық журналистика орталығы Конрад Аденауэр Қордың Қазақстандағы Өкілдігі және Жаңаөзен қаласының жастар саясаты басқармасымен бірлесе отырып компьютерлік және интернеттегі сауаттылық дағдыларын үйрету және Қазақстандағы ауылдық жерлерде қосарлы оқыту туралы хабардарлықты арттыру бойынша жаңа, ұзақ мерзімді жобаны іске қостық. Үш күндік тренинг бағдарламасы базалық, орта және бизнес деңгейдегі пайдаланушыларға арналған.Мақсатты аудитория-өңірлердің жұмыссыз және маргиналды жастары. Алдағы айларда жоба Ушарал, Чунджа, Лисаковск қалаларында өткізіледі.[:ru]Международный центр журналистики MediaNet при поддержке Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане начали новый долгосрочный проект по обучению навыкам компьютерной и интернет грамотности и повышению осведомленности о дуальном образовании в регионах Казахстана. Молодежь   получили базовые навыки ведения бизнеса в областях как Степногорск, Ушарал, Костанай, Туркестан, Актобе, Жанаозен. Программа трехдневного тренинга рассчитана на пользователей разных уровней: базового, среднего и бизнес уровня. Целевая аудитория — преимущественно маргинальная молодежь из регионов.В ближайшие месяцы планируется продолжение проекта в городе Ушарал, Чунджа, Лисаковск.[:en]International Center of Journalism MediaNet with the support of the Representative
Office of the Foundation named after Konrad Adenauer in Kazakhstan had launched a new long-term
project on computer skills, Internet literacy training and raising awareness about dual education in the
regions of Kazakhstan. Young people received basic business skills in areas like Stepnogorsk, Usharal, Kostanay, Turkestan, Aktobe, Zhanaozen. The three-day training program is designed for users at different levels: basic, medium and business. The target audience is mainly marginal youth from the regions.[:]