[:ru]МЦЖ MediaNet выпустил новый учебник для журналистов и запустил онлайн-курс «Практическая журналистика в Казахстане 3.0»

Международный центр журналистики MediaNet выпускает новый учебник для журналистов и запускает онлайн-курс «Практическая журналистика в Казахстане 3.0». Проект поддержан офисом программ ОБСЕ в Астане и фондом имени Конрада Аденауэра.

Особенность учебника «Практическая журналистика 3.0» в том, что он параллельно выходит в книжном формате и в Сети — в виде интерактивного онлайн-курса — journalismcourse.kz

В рамках онлайн-курса число глав и авторов будет постоянно увеличиваться, а информация в ряде существующих глав обновляться с учётом новых данных. Каждый пользователь может пройти курс и проверить свои знания с помощью тестов и практических заданий. Все главы дублируются на казахском и русском языках.

«Практическая журналистика в Казахстане 3.0» — уже третья версия книги, издававшейся в 2006 и в 2008 годах и объединившей в себе практический опыт и рекомендации казахстанских и зарубежных медийщиков их коллегам, как начинающим, так и опытным.

Первое издание, вышедшее тиражом 3000 экземпляров, содержало статьи 18 авторов, второе – 39 практикующих журналистов и было выпущено тиражом в 5000 экземпляров. В течение 11 лет по этим книгам обучались многие нынешние профессионалы.

В новое издание вошли статьи 17 профессионалов-практиков – журналистов, редакторов, экспертов и юристов.

В данной книге и онлайн-курсе мы большое внимание уделили последним трендам медиа-сферы: фактчекингу и верификации данных, работе с мультимедиа, дата-журналистике, социальному маркетингу для СМИ. Издание адресовано достаточно широкому кругу читателей,  но прежде всего будет полезно преподавателям и студентам факультетов журналистики, медиа-экспертам, PR-специалистам и всем, кто работает в информационной сфере.

[:en]International Center for Journalism has issued a new textbook for journalists and launched the online course called «Practical Journalism in Kazakhstan 3.0»

International Center for Journalism MediaNet publishes the new textbook for journalists and launches the online course «Practical Journalism in Kazakhstan 3.0». The project is supported by OSCE Programme Office in Astana and Konrad Adenauer Foundation.

The feature of the «Practical Journalism 3.0» textbook is that it in parallel appears in a book size and online as an interactive online course called journalismcourse.kz

The number of chapters and authors will constantly increase and information in a number of the existing chapters will be updated taking into account new data within the online course. Each user can complete a course and check the knowledge by tests and practical tasks. All chapters are duplicated in the Kazakh and Russian languages.

«Practical Journalism in Kazakhstan 3.0» is already the third version of the book published in 2006 and in 2008 and which has united practical experience and recommendations of the Kazakhstani and foreign media managers to their starting colleagues as well as skilled ones.

The first edition which has appeared with a circulation of 3000 copies contained articles of 18 authors, the second – 39 practicing journalistswith a circulation of 5000 copies. Many present professionals has studied for 11 years using these books.

The new edition has the articles of 17 experts professionals – journalists, editors, experts and lawyers.

In this book and online course we have paid much attention to the last media trends: factchecking and verification of data, multimedia work, data-journalism, social media marketing. The edition is addressed to rather wide range of readers, but first of all, it will be useful for teachers and students of journalism faculty, media experts, PR-specialists and everyone who works in the information sphere.

[:kk]MediaNet Халықаралық журналистика орталығы журналистерге арналған «Қазақстандағы практикалық журналистика 3.0» жаңа оқулығын шығарып, онлайн курсты бастап отыр

MediaNet Халықаралық журналистика орталығы журналистерге арналған «Қазақстандағы практикалық журналистика 3.0» жаңа оқулығын шығарып, онлайн курсты бастап отыр. Жоба Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар кеңсесі мен Конрад Аденауэр атындағы қор қолдауымен жүзеге асты.

«Практикалық журналистика 3.0» оқулығының ерекшелігі – кітап түрінде ғана емес, интерактивті онлайн-курс ретінде желіде де қатар шығып отыр.

Онлайн-курс шеңберінде тараулар мен авторлар үнемі қосылып отырады, ал негізгі деген тараулардағы деректер жаңа мәліметтермен толықтырылып, жаңартылады. Әрбір интернет пайдаланушы курстан өтіп, өз білімін тест және практикалық тапсырмалар көмегімен тексере алады. Барлық тарау қазақ және орыс тілдерінде қатар берілген.

«Қазақстандағы практикалық журналистика 3.0» 2006 және 2008 жылдары шыққан кітаптың үшінші нұсқасы, онда қазақстандық және шетелдік медиа мамандар мен эксперттер тәжірибесімен бөлісіп, әріптестеріне, журналистиканы жаңа бастаушыларға ұсыныстарын жолдайды.

Бірінші басылым 18 автордың мақаласымен 3000 таралыммен шықса, екінші басылым 39 автордың материалымен 5000 данамен жарық көрген. 11 жыл ішінде бұл кітаптар бүгінгі көптеген кәсіби журналистердің қажетіне жарады.

Жаңа басылымға 17 кәсіби практик журналист, редактор, эксперт және заңгердің мақалалары енді.

Бұл кітап пен онлайн-курста медиа саласындағы заманауи трендтерге көбірек көңіл бөлдік, атап айтқанда: фактчекинг пен деректерді верификациялау, мультимедиамен жұмыс, дата-журналистика, БАҚ-қа арналған әлеуметтік маркетинг мәселелері. Басылым жалпы көпшілікке арналған, дегенмен, бірінші кезекте журналистика факультеттерінің оқытушылары мен студенттеріне, медиа саласындағы сарапшыларға, PR мамандарына және ақпарат саласында қызмет ететіндердің баршасына пайдалы болмақ.

[:]